Website » Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Honk- en Softbalvereniging Sc Vlaardingen Holy.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sc Vlaardingen Holy, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385576, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Tabel is in bewerking (inhoud op te vragen bij het bestuur)

*Hieronder valt ook een Lid van Verdienste (LVV).
De gegevens van een LVV worden bewaard tot het overlijden van het lid, of korter op uitdrukkelijk verzoek van het LVV zelf.

Delen van gegevens binnen de Vereniging
De ledenadministratie wordt bijgehouden door de ledenadministrateur.
Deze verstrekt gegevens aan:
• Bestuur (alle leden) en technische commissie (alleen spelende leden en coaches)
o Naam / leeftijdscategorie (alleen spelende leden)
• Coach team waarin het lid speelt
o Naam / telefoonnummer / email-adres

De penningmeester heeft toegang tot het systeem van de ledenadministratie.
Deze verstrekt gegevens aan:
• Bestuurslid opvolging wanbetaling
o Naam / adres / telefoonnummer / email-adres

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.
We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik.
We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Wij plaatsen alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening, waarvoor geen expliciete toestemming is vereist.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten.
Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging.
Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.
De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.
De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bestuur
E-mail:

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.