Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Sc Vlaardingen-Holy

vastgesteld ALV 25-2-1991

Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van het HHR.
Het document is zorgvuldig gecontroleerd op de juistheid van de hoofdstukken en artikelen.
Het is echter niet uit te sluiten dat al dan niet willekeurig de spelling van woorden is aangepast.

1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Relatie K.N.B.S.B.

De vereniging is aangesloten bij de K.N.B.S.B.
Dit Huishoudelijk Reglement (verder afgekort HHR) mag niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging of met de reglementen van de K.N.B.S.B.

2. Lidmaatschap
Artikel 2 Lidmaatschap

De aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de secretaris van de vereniging.

Het lidmaatschap van de vereniging gaat in één week na de dagtekening van ontvangst van de schriftelijke aanmelding.

Het lidmaatschap kan door het bestuur worden geweigerd indien:
De persoon overschrijving vraagt van een andere bij de K.N.B.S.B. aangesloten vereniging en het daartoe bestemde formulier niet volledig door de andere vereniging is ingevuld en ondertekend;
De persoon op enige wijze door een vereniging aangesloten bij de K.N.B.S.B. of door deze bond is geroyeerd en royement nog van kracht is;
Indien redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat een persoon als lid wordt geaccepteerd.

Het lid is verplicht om elke wijziging in naam, adres en woonplaats door te geven aan de secretaris.
De naam van een nieuw lid wordt vermeld in het verenigingsblad van de vereniging.

Artikel 3 Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
Een schriftelijke opzegging van het lidmaatschap aan de secretaris, uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het verenigingsjaar;
Het overlijden van een lid;
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging.
Eens schriftelijk opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaats vinden door:
Een eigen schriftelijke verklaring van het lid;
Op verzoek van het lid het K.N.B.S.B. overschrijvingsformulier te laten ondertekenen door de secretaris van de vereniging.

Een opzegging van het lidmaatschap wordt door de vereniging geaccepteerd indien met inachtneming van de opzegtermijn wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
Een lid heeft het volledige contributiebedrag voldaan behorend bij het lopende verenigingsjaar;
Een lid heeft alle in bruikleen verkregen eigendommen van vereniging, dit naar de administratie van de vereniging, in het bezit van het bestuur gesteld dan wel een door het bestuur aangewezen persoon;
Een lid heeft afstand gedaan van verantwoordelijkheden en bevoegdheden behorend bij het lidmaatschap, verenigingsfuncties of door het lid uitgevoerde verenigingsactiviteiten.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging dient plaats te vinden door uitvoering te geven aan het besluit van de ALV eventueel voorafgegaan door een schorsing van het lid.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan plaats vinden als gevolg van:
Het niet nakomen van de verplichtingen behorende bij het lidmaatschap;
Voorvallen waardoor redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;
Wangedrag bij wedstrijden en activiteiten van de vereniging.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Een lid wordt ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis gesteld van het besluit onder vermelding van ingangsdatum.

Het lid heeft gedurende één maand van ontvangst van de kennisgeving, de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan bij het bestuur.
Het bestuur dient dan binnen drie maanden na ontvangst van het beroep een ALV uit te schrijven waar het beroep wordt behandeld.

Bij opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging zijn onverkort de verplichtingen bij beëindiging van het lidmaatschap van kracht zoals vermeld in artikel 3 lid a tot en met c.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wordt door het bestuur na afloop van het beroep aan de K.N.B.S.B. met redenen bekendgemaakt.

Artikel 4 Gedragsregels

Leden dienen bij te dragen aan verenigingsactiviteiten (waaronder kantinediensten en/of scheidsrechterbeurten).
Leden dienen desgevraagd individueel, indien dit binnen de persoonlijke mogelijkheden ligt, activiteiten uit te voeren in het belang van de vereniging.
Alle leden dienen de verenigingsactiviteiten uit te voeren die in het algemeen verenigingsbelang zijn.
Voor deze activiteiten geldt:
De activiteiten dienen door alle leden te worden uitgevoerd, behoudens de leden die reeds andere verplichtingen bij de vereniging zijn aangegaan.
Zij zijn vrijgesteld van deze activiteiten;
Het besluit tot uitvoering van de activiteit is op de ALV genomen.

Artikel 5 Contributie

Elk lid is verplicht contributie te betalen.
De hoogte van de contributie wordt op voordracht van het bestuur door de ALV in het vierde kwartaal vastgesteld voor het komende jaar.

Artikel 6 Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid, erelid of lid van verdienste met opgaaf van redenen en directe ingang te schorsen voor het lidmaatschap van de vereniging.
Een schorsing heeft een bepaalde looptijd dan wel is aangezegd tot behandeling van opzegging van het lidmaatschap in de eerst volgende ALV.
Een schorsing houdt in dat de deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten wordt ontzegd.
Dit met uitzondering van deelname aan de ALV.

Een schorsing kan plaats vinden op grond van:
Het niet nakomen van verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap;
Het schaden van de belangen van de vereniging of van de K.N.B.S.B.;
Het niet nakomen van verplichtingen als onderdeel van verenigings-, commissie, of bestuursactiviteiten;
Wangedrag bij een wedstrijd, hetzij voor, tijdens, of na de wedstrijd;
Onwelvoeglijke bejegening met woord en/of daad jegens een persoon die enige relatie heeft met de vereniging of de K.N.B.S.B.

Beëindiging van de schorsing kan plaats vinden door:
Het herroepen van de schorsing door het bestuur;
Het aflopen van de gestelde termijn;
Behandeling van de opzegging van het lidmaatschap door de vereniging in de eerstvolgende ALV.

3.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 7 Onderwerpen ALV

In de ALV te houden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:
Verslag van de secretaris;
Verslag van de penningmeester;
Bevindingen van de Kascommissie;
Verslagen van de overige door de ALV ingesteld commissies;
De financiële rekening van het afgelopen jaar wordt vastgesteld;
Het bestuur voor de volgende periode wordt gekozen;
De leden van de Kascommissie voor de volgende periode worden benoemd.

In de ALV te houden in het vierde kwartaal van het verenigingsjaar worden de volgende onderwerpen behandeld:
De contributieregeling voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld;
Evaluatie van de verenigingsactiviteiten van het beëindigde seizoen;
Presentatie van de verenigingsplannen voor het komende verenigingsjaar;
Aanpak verenigingsactiviteiten en bezetting commissie;
Behandeling van de begroting voor het komende verenigingsjaar

Artikel 8 Presentatie op de ALV

Stemgerechtigde leden en stemgerechtigde leden van vaste commissies die verhinderd zijn om op de ALV aanwezig te zijn, hebben de verplichting hiervan voor de aanvang van de ALV schriftelijk mededeling te doen bij de secretaris.

Alle stemgerechtigde leden, stemgerechtigde leden van vaste commissies alsmede vertegenwoordigers van leden jonger dan zestien jaar aanwezig op de ALV zijn verplicht de presentielijst te tekenen. Vertegenwoordigers van leden jonger dan zestien jaar vermelden tevens wie zij vertegenwoordigen.

Stemgerechtigde leden en stemgerechtigde leden van vaste commissies alsmede vertegenwoordigers van leden jonger dan zestien jaar aanwezig op de ALV hebben de rechten van initiatief, amendement en interpellatie tijdens de ALV.

Artikel 9 Agenda en stukken van de ALV

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ALV wordt de vergaderdatum in het verenigingsblad vermeld.
De voorgestelde agenda voor de ALV wordt door het bestuur opgesteld.
De agenda wordt tenminste twee weken voor de vergaderdatum aan de leden van de verenigingen toegezonden.
Gedurende zes dagen na dagtekening van de voorgestelde agenda staat het leden, ereleden en leden van verdienste, leden van vaste commissies en ouders van leden jonger dan zestien jaar vrij om voorstellen aan de agenda toe te voegen ter behandeling op de ALV.

Later ingekomen onderwerpen voor behandeling op de ALV dan volgens het bepaalde in artikel 9 lid 1 kunnen naar bevinding van het bestuur aan de agenda worden toegevoegd.

Tegelijk met de voorgestelde agenda voor de ALV eerste kwartaal worden in ieder geval de volgende vergaderstukken toegezonden:
De notulen van de vorige ALV;
De verslagen van de secretaris, penningmeester en door de ALV ingestelde commissies;
Het rooster van aftreden van bestuursleden;
Toelichting van het bestuur op de te behandelen onderwerpen;

De financiële jaarrekening wordt bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

Tegelijk met de voorgestelde agenda voor de ALV vierde ( kwartaal worden in ieder geval de volgende vergaderstukken ­toegezonden:
De notulen van de vorige ALV;
Het activiteitenplan voor het volgende verenigingsjaar;
De commissielonen;
Toelichting van het bestuur op de te behandelen onderwerpen.

De begroting van uitgaven en ontvangsten voor het volgende verenigingsjaar wordt bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

Artikel 10 Verkiezing van personen in functie

Kandidaatstellingen van personen voor verkiezing tijdens de ALV kan plaatsvinden voor de functie van:
Voorzitter;
Secretaris;
Penningmeester;
Lid van bestuur;
Lid van de Kascommissie;
Lid van een ALV-commissie.

Kandidaatstellingen door het bestuur worden in de toelichting op de voorgestelde agenda bekendgemaakt.
Kandidaatstellingen door de leden moeten uiterlijk zes dagen na dagtekening van de voorgestelde agenda op schrift in het bezit zijn van de secretaris, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden en een verklaring van tenminste vijf leden dat zij de kandidaatstelling steunen.

Kandidaten genoemd in lid l a tot en met 1d zijn meerderjarig. Personen die een contractuele overeenkomst hebben met de vereniging zijn uitgesloten van kandidaatstelling.

Slechts bij het ontbreken van kandidaten kunnen deze alsnog tijdens de vergadering worden gesteld.
De namen van de door de leden gestelde kandidaten dienen voor aanvang van de ALV te worden bekendgemaakt aan de aanwezige leden.

Over kandidaten voor de functies genoemd in artikel 10 lid la tot en met 1d wordt schriftelijk gestemd. Over kandidaten voor de functies genoemd in artikel 10 lid l e en l f wordt bij handopsteken gestemd tenzij de kandidaten een schriftelijke stemming wensen.

Bij de verkiezing van personen voor een functie zoals genoemd in artikel 10 lid la tot en met l f geldt de volgende regeling:
De kandidaat die een meerderheid van uitgebrachte stemmen heeft verkregen is gekozen in de functie;
Indien geen van de kandidaten een meerderheid van uitgebrachte stemmen heeft verkregen, kan naar bevinding van het bestuur opnieuw worden gestemd.
Staken de stemmen dan beslist het lot.

Artikel 11 Stemming over zaken

1.
Documenten over te behandelen onderwerpen in de ALV worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 1 Vooraf aan de leden toegestuurd.
2.
Over zaken wordt met hand opsteken gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming of een hoofdelijke stemming wenselijk acht. Indien tenminste vijf stemgerechtigde leden een hoofdelijke stemming wensen zal op deze wijze worden gestemd.
3.
Er wordt niet gestemd over de vraag welke van de twee of meer voorstellen over eenzelfde onderwerp de voorkeur verdient
4.
Over elk voorstel wordt separaat gestemd.
De volgorde wordt door het bestuur bepaald.
5.
Een voorstel wordt aangenomen indien het voorstel een meerderheid van stemmen heeft gekregen, tenzij het onderwerp van stemming bepaalt dat een andere verdeling van stemmen is vereist.
6.
Een amendement op een voorstel wordt voorafgaand aan de stemming over het voorstel in stemming gebracht.
7.
Als amendement mag worden beschouwd datgene, wat wijziging in bijzonderheden beoogt, zonder de grondgedachte van het voorstel aan te tasten. Dit naar het oordeel van de voorzitter.

Artikel 12 Wijze van stemmen

1.
Schriftelijke stemmingen geschieden met gesloten stembriefjes.
2.
Schriftelijke stemmingen vinden plaats ten overstaan van een commissie voor stemopneming, gevormd door twee door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen personen, waarvan hijzelf of andere bestuursleden geen deel mogen uitmaken.
3.
Stemming bij handopsteken vindt plaats door het opsteken van de (denkbeeldige) werparm.
4.
Hoofdelijk stemming houdt in dat de voorzitter de stemgerechtigde personen één voor één vraagt mondeling hun stem uit te brengen. De bestuursleden stemmen nadat alle overige stemgerechtigde personen een stem hebben uitgebracht. De leden spreken uit: voor, tegen of onthouding.

4. Bestuur
Artikel 13 Samenstelling

1.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te weten: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en tenminste twee leden.
2.
De bestuursleden hebben behoudens tussentijds aftreden telkens voor twee jaar zitting; zij worden gekozen in de ALV eerste kwartaal en treden direct in functie.
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
3.
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, doch uiterlijk vier aaneengesloten termijnen.

Artikel 14 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1.
Het bestuur beslist over al datgene waarin niet bij HHR is voorzien.
2.
Bestuursleden kunnen de vergaderingen van alle commissies van de vereniging bijwonen, doch hebben daarin geen stemrecht, tenzij een bestuurslid deel uitmaakt van de commissie.

Artikel 15 Ontheffing en schorsing bestuursleden

1.
Het bestuur respectievelijk elk lid van bestuur kan door de ALV van zijn functie worden ontheven, mits het hiertoe strekkende schriftelijke voorstel met inachtneming van artikel 9 lid 1 bij de secretaris is ingediend.
2.
Indien tot ontheffing Wordt besloten, wordt in dezelfde vergadering in elke aldus ontstane vacature voorzien door benoeming van een bestuurslid, dat onmiddellijk in functie treedt.
3.
Alle besluiten van het ontheven bestuurslid blijven van kracht, zolang zij niet door het nieuwe bestuur zijn ingetrokken.
4.
Een lid van het bestuur kan door het overige bestuur tot de eerstvolgende ALV worden geschorst, indien de meerderheid van het volledige bestuur zich hiervoor heeft uitgesproken. Een dergelijk besluit mag alleen in een bestuursvergadering worden genomen en is terstond van kracht.
De eerstvolgende ALV, tot welke vergadering het geschorste bestuurslid moet worden uitgenodigd, beslist over de eventuele ontheffing van het geschorste bestuurslid van zijn functie. Indien deze beslissing niet wordt genomen is de schorsing opgeheven.
5.
Het voorstel tot schorsing wordt door of bij de voorzitter ingediend, behalve wanneer het ten doel heeft deze zelf in functie te schorsen, in welk geval het bij de secretaris wordt ingediend. Over dit voorstel wordt in een binnen een maand te houden bestuursvergadering beslist.

Artikel 16 Tussentijds aftreden bestuursleden

1.
Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, is het verplicht van zijn voornemen schriftelijk kennis te geven aan de secretaris, zo mogelijk drie weken van te voren.
2.
Indien de secretaris tussentijds wenst af te treden, is deze verplicht het voornemen schriftelijk bekend te maken bij de voorzitter, zo mogelijk drie weken van te voren.
3.
Bij tussentijds aftreden van één der leden van het bestuur zal de functie tot de eerstvolgende ALV worden waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen persoon, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en plichten treedt van degene wiens functie hij waarneemt.
4.
Het in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid door de ALV gekozen lid heeft in het bestuur zitting voor de periode, waarin het afgetreden lid nog gefunctioneerd zou hebben.

Artikel 17 Functiebeschrijving bestuur

De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft opgedragen.
De voorzitter kan desgewenst alle uitgaande stukken van de vereniging medeondertekenen.
De voorzitter leidt de ALV en de vergaderingen van het bestuur en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijzigingen aan te brengen.
Hij is niet bevoegd eigenmachtig punten van de agenda af te voeren.
Hij kan de beraadslagingen sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te openen, indien één/derde van de aanwezige stemgerechtigde personen het verlangen daartoe kenbaar maakt.
De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en zo mogelijk in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken en houdt daarvan een kopie.
In de ALV brengt hij schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden en het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar.
Hij houdt de ledenlijst bij en heeft het beheer over het archief.
Hij is belast met het opmaken van de notulen van de ALV en bestuursvergaderingen.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is daarvoor aansprakelijk, tenzij overmacht blijkt.
Hij zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden.
Hij doet uitgaven, ‘welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement of van de uitvoering van de besluiten van de ALV of bestuursvergaderingen.
In de ALV eerste kwartaal brengt hij verslag uit van zijn beheer in het afgelopen verenigingsjaar.
In de ALV vierde kwartaal presenteert hij namens het bestuur de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
De leden van bestuur vervangen zo nodig het bestuur bij ontstentenis of afwezigheid en staan hen desgevraagd bij in de verrichting van hun werkzaamheden.

Artikel 18 Besluitvorming van het bestuur

1.
Het bestuur dient tenminste eenmaal per twee maanden te vergaderen. Vergaderingen worden belegd:
a.
Op verzoek van de voorzitter;
b.
Indien tenminste drie bestuursleden dit wenselijk achten;
Plaats, datum en uur van de vergadering worden vastgesteld door de voorzitter, doch tenminste drie dagen van te voren.
Indien een verzoek komt van de drie bestuursleden, dan dient een vergadering te worden belegd binnen veertien dagen nadat de aanvraag bij de voorzitter is ingediend.
2.
Voor zover niet anders is bepaald worden besluiten in de bestuursvergaderingen genomen in aanwezigheid van een meerderheid van de leden van bestuur en met een meerderheid van stemmen.
3.
In spoedeisende gevallen, met uitzondering van het in artikel 15 lid 4 genoemde kan het bestuur besluiten nemen zonder in vergadering te komen, mits alle leden van het bestuur in het overleg worden betrokken.
4.
Indien de mogelijkheid tot algemeen overleg niet bestaat, kan in bedoelde gevallen een bestuurscommissie, bestaande uit drie bestuursleden, met gelijke stemmen geldige besluiten nemen en namens het bestuur handelend optreden. Aan de overige bestuursleden moeten de besluiten onmiddellijk ter kennis worden gebracht.
In de bestuurscommissie hebben zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, doch in ieder geval twee van hen.

Artikel 19 Bestuurspublicaties

Ter kennis van de leden gebrachte besluiten van het bestuur zijn bindend, totdat ze zijn ingetrokken of door andere vervangen.
Het bestuur draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na de ALV wordt gepubliceerd:
De namen van de bestuursleden;
De samenstelling van de benoemde commissies;
Alle gegevens en inlichtingen welke nodig zijn ter informatie aan de leden voor een goede afwikkeling van de zaken.
Elke wijziging in het bovenstaande wordt eveneens zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

5. Commissies
Artikel 20 Benoeming en verantwoording

Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de vereniging behorende voortdurende taken, worden commissies ingesteld, waarvan de leden worden benoemd door de ALV of door het bestuur al naar gelang zulks met betrekking tot elke commissie afzonderlijk in dit reglement is bepaald.
Voorts kunnen de ALV respectievelijk het bestuur ter vervulling van bepaalde opdrachten commissies ad hoc benoemen.
De commissies en de commissies ad hoc zijn verantwoording schuldig aan het orgaan (ALV resp. Bestuur) dat de commissie instelde.
In principe kunnen alleen stemgerechtigde leden en ouder/verzorgers van leden in een commissie worden benoemd.
Een uitzondering geldt voor personen die de vereniging in enige vorm ondersteunen en door hun bekwaamheden, eigenschappen, of ervaring bijzondere geschiktheden bezitten voor het vervullen van een taak in enige commissie.
De leden van een commissie treden aan het eind van het verenigingsjaar af; doch kunnen direct worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. Indien hiervan wordt afgeweken zal dit uitdrukkelijk worden vermeld in artikel 22 tot en met 27.
De commissie zorgt jaarlijks voor een verslaglegging over haar activiteiten.
De commissies kiest uit haar midden een coördinator welke aanspreekpunt is voor het bestuur.
De commissie (ad hoc) brengt aan het bestuur schriftelijk verslag uit nadat de opdracht is vervuld.
Een commissie heeft geen uitvoerende macht, tenzij haar die krachtens dit HHR, door de ALV of door het bestuur – voor zover bevoegd – uitdrukkelijk is verleend.

Artikel 21 Vaste commissies

De commissies van Sc Vlaardingen-Holy zijn de volgende:
De kascommissie;
De Technische Commissie;
De Kantinecommissie;
De Redactie/promotiecommissie;
De Jeugd/activiteitencommissie;
De onderhoudscommissie
De ALV of het bestuur is bevoegd andere commissies in te stellen cq op te heffen.

Artikel 22 Kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden en één plaatsvervangend lid die door de ALV worden gekozen.
De kascommissie is gerechtigd te allen tijde inzage van de boeken en bescheiden te verlangen, mits zij de wens hiertoe van te voren kenbaar heeft gemaakt aan de penningmeester.
De kascommissie is verplicht ten minste één keer per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren.
De bevindingen worden binnen één week aan het bestuur gerapporteerd.
De bevindingen van de controle op de financiële jaarrekening worden naast de rapportage aan het bestuur mondeling medegedeeld tijdens de ALV eerste kwartaal.
Bij tussentijds aftreden of ontstentenis van een lid wordt deze plaats ingenomen door de plaatsvervanger. De leden en plaatsvervangende leden van de Kascommissie treden na twee jaar af, echter niet gelijktijdig. Aftredende leden zijn eenmaal herkiesbaar.

Artikel 23 Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit ten minste drie leden; door het bestuur benoemd.
In functie gekozen bestuursleden zijn uitgesloten van benoeming evenals gecontracteerde trainers/coaches.

De commissie is belast met:
Het bevorderen van het spelpeil;
Het coördineren van de technische begeleiding;
Het adviseren van het bestuur over de aanstelling van trainers en coaches;
Het samenstellen van het speelmateriaal voor de vereniging;
Het samenstellen van de diverse teams in overleg met de trainers/coaches;
Het vastleggen van de speeltijden en oefentijden voor de diverse teams;
Het adviseren van het bestuur omtrent het verkrijgen van extra speel- en trainingsfaciliteiten;
Het desgewenst ondersteunen van de Redactie/Promotiecommissie bij evenementen van speltechnische aard.
De commissie rapporteert ten minste één keer per twee maanden aan het bestuur gedurende het speelseizoen en ten minste één keer per kwartaal buiten het speelseizoen.
Voor de uitvoering van de commissieactiviteiten genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt jaarlijks in overleg met de penningmeester een begroting opgesteld voor het volgende jaar, welke aan het bestuur voor 1 november van het lopende jaar wordt aangeboden.
Na goedkeuring door het bestuur wordt deze begroting in de algemene begroting opgenomen.

Artikel 24 Kantinecommissie

De Kantinecommissie is ingesteld door de ALV en bestaat uit ten minste drie personen.
De penningmeester maakt deel uit van deze commissie.
De commissie is belast met de exploitatie van de kantine in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging.
De commissie rapporteert eenmaal per twee maanden aan het bestuur.

Artikel 25 Redactie/Promotiecommissie

De commissie bestaat uit ten minste drie leden, welke door het bestuur worden benoemd.
De commissie is belast met:
Het periodiek vervaardigen van een verenigingsblad (informatieblad);
Het verwerven van adverteerders en sponsors;
Het promoten van de vereniging in algemene zin.
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het verenigingsblad, met uitzondering van officiële mededelingen die onder verantwoording van het bestuur vallen.
De wijze van uitgeven en het financieel/administratief beheer van het blad worden jaarlijks in onderling overleg tussen commissie en bestuur vastgelegd.
De commissie kan door het bestuur ter verantwoording worden geroepen, indien dit van oordeel is dat de belangen van de vereniging door de inhoud van het verenigingsblad voor zover dit de commissie aangaat worden geschaad.
Elk lid van de vereniging krijgt vanaf de datum van aanmelding het verenigingsblad toegezonden.
Maximaal twee per gezin.
Indien er geen verenigingsblad verschijnt, zal het bestuur op andere wijze de officiële mededelingen aan de leden kenbaar maken.

Artikel 26 Jeugd/activiteiten commissie

De commissie bestaat uit tenminste vijf personen, te benoemen door de ALV., steeds voor één jaar.
De commissie is belast met:
Het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd;
Het organiseren van toernooien; in samenspraak met de wedstrijdsecretaris
Het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers;
Het organiseren van contactdagen voor alle leden;
Het ondersteunen van promotieactiviteiten.
Eenmaal per kwartaal is er overleg tussen het bestuur en de commissie.
In de verenigings-begroting wordt elk jaar een basisbedrag opgenomen dat is gerelateerd aan het aantal leden. De commissie dient door eigen activiteiten dit bedrag nader aan te vullen.
De commissie dient voor elk nieuw verenigingsjaar bij het bestuur een programma en begroting in, dat na afstemming aan de ALV zal worden aangeboden.

Artikel 27 De Onderhoudscommissie

1.
De commissie bestaat uit tenminste drie leden, welke door de ALV worden benoemd.
2.
De commissie is belast met:
Het onderhoud en beheer van de opstallen;
Het onderhoud en beheer van de hekwerken, tribunes e.d.;
Het onderhoud en beheer van de verhardingen.
3.
Tenminste eenmaal per kwartaal is er overleg tussen het bestuur en de commissie.
4.
Elk jaar wordt door de commissie voor 1 november een onderhoudsprogramma met kostenraming opgesteld voor het volgende jaar. Dit programma moet door het bestuur worden goedgekeurd.
5.
De voor uitvoering van het in lid 4 bedoelde programma benodigde financiën moeten door het bestuur in de begroting voor dat jaar worden opgenomen.

Artikel 28 Wijziging en beëindiging van een commissie

1.
De commissie ad hoc wordt ontbonden door het orgaan, dat de commissie instelde, zodra de opdracht is volbracht en schriftelijk verslag is uitgebracht.
2.
Een commissie kan te allen tijde worden ontbonden door het orgaan dat haar heeft benoemd.
3.
Indien een lid van een commissie of commissie ad hoc als zodanig wenst te bedanken voordat de commissie aftreedt of is ontbonden, is het gehouden tijdig van het voornemen schriftelijk kennis te geven aan het bestuur, dat dan zonodig in de opengevallen plaats voorziet, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 29 Commissievergaderingen

Een commissie dient tenminste tweemaal per jaar te vergaderen.
Vergaderingen worden belegd:
Op verzoek van de commissiecoördinator;
Op verzoek van een meerderheid van de commissieleden;
Op verzoek van het bestuur;
Plaats, datum en uur van de vergadering worden vastgesteld oor de coördinator, doch tenminste drie dagen van te voren.
Indien een verzoek komt van de onder b en c van dit lid genoemde partijen, dan dient een vergadering te worden belegd binnen veertien dagen nadat de aanvraag bij de coördinator is ingediend.

Commissievergaderingen worden uitgeschreven door de coördinator van een commissie, tenminste drie dagen van te voren.
Het bestuur kan aan elke commissie ad hoc waarvan het benoemingsrecht heeft, nieuwe leden, onder wie ook niet leden van de vereniging toevoegen.
Besluiten in een commissievergadering worden genomen door alle leden en met een meerderheid van stemmen.

6. Financiën
Artikel 30 Begroting

1.
Het bestuur zal jaarlijks op de ALV te houden in het vierde kwartaal een begroting van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het komende boekjaar aan de leden voorleggen.
2.
Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar en is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 31 Rekening en verantwoording

1.
Het bestuur presenteert op de ALV te houden in het eerste kwartaal de financiële jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, onder meer door overlegging van een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven.
2.
De Kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur en doet tevens mondeling verslag van de bevindingen tijdens de ALV. Bij akkoordbevinding wordt aan de ALV voorgesteld de jaarstukken goed te keuren, teneinde de penningmeester voor het financiële beheer over het afgelopen jaar te dechargeren.

Artikel 32 Inkomsten

1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.
Contributies van de leden;
b.
Bijdragen van donateurs;
c.
Bijdragen door giften, van sponsors, uit advertenties, reclameborden en andere activiteiten met inkomsten;
d.
De exploitatie van de kantine.
2.
De contributie kan worden voldaan als bedrag ineens dan wel in vier gelijke delen van het totaalbedrag.
Het tijdstip van betalen is:
a.
Voor het gehele bedrag: 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar.
b.
Voor de betaling in vier gelijke delen zijn de vervaldata voor het betreffende verenigingsjaar:
-termijn 1: 1 februari;
-termijn 2: 1 maart
-termijn 3: 1 april
-termijn 4: 1 mei
3.
Donateurs betalen een minimum bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt door de ALV vastgesteld.

7. Wedstrijden
Artikel 33 Bepalingen

Het is leden van de Vereniging verboden om deel te nemen aan wedstrijden buiten verenigingsverband zonder toestemming van het bestuur.
Deelname aan officiële wedstrijden is alleen toegestaan aan leden die bij de K.N.B.S.B. zijn geregistreerd met inachtneming van de betreffende bepaling van de K.N.B.S.B..
Leden die deelnemen aan oefen- en competitiewedstrijden melden zich op de voorgeschreven tijd en plaats, en spelen in het clubtenue.
Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd hierover bericht te worden gegeven aan de leider of coach van het betreffende team.
Leden die bij aanvang van de competitie de contributie voor het lopende verenigingsjaar niet hebben voldaan, kunnen door het bestuur worden uitgesloten van het spelen van wedstrijden.

8. Archief
Artikel 34 Verantwoording en samenstelling

1.
Het archief van de vereniging wordt bijgehouden door de secretaris of anders door het bestuur benoemde personen.
2.
Het archief bevat alle correspondentie en verslagen van gehouden vergaderingen, een exemplaar van elk nummer van het verenigingsblad en al datgene wat van belang wordt geacht te archiveren.
3.
De financiële stukken worden tenminste tien jaar bewaard.

9. Statuten en reglementen
Artikel 35 Verspreiding

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt een lid een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Elk lid wordt geacht de statuten en het HHR te kennen, alsook alle bestuursbesluiten en mededelingen van het bestuur die in het verenigingsblad zijn bekendgemaakt.
Een besluit tot wijziging van het HHR kan plaatsvinden goedkeuring van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in de ALV.
Een voorstel tot wijziging van het HHR kan worden ingediend door het bestuur of door tenminste tien leden met stemrecht op de ALV.
Een voorstel tot wijziging van het HHR moet tenminste vier weken voorafgaand aan de ALV waar dit voorstel wordt, behandeld, vergezeld van de namen van de indieners, in het l~ bezit zijn van het bestuur.
Op de agenda van de ALV wordt de behandeling van het, voorstel vermeld.
De voorgestelde wijziging wordt met de agenda aan de leden toegezonden

Aldus vastgesteld door de ALV gehouden op 25 februari 1991.

Reacties zijn gesloten.