Statuten

STATUTEN

Sc VLAARDINGEN HOLY

GOEDGEKEURD ALV 25-2-1991

AKTE NOTARIS 26-4-1991

Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd op de juistheid van de hoofdstukken en artikelen. Het is echter niet uit te sluiten dat al dan niet willekeurig de spelling van woorden is aangepast.
Artikel 1 Naam, zetel en duur

1. De vereniging is genaamd: “Sc Vlaardingen Holy”.

2. De vereniging is opgericht op 1 maart 1960 als honkbalafdeling van de Vlaardingse Football Club en is vanaf 1 maart 1969 zelfstandig voortgezet onder de naam Vlaardingse Honkbal Club “Holy”. Vanaf 26 november 1977 is de vereniging samengegaan met de v.v. “Sport Club Rotterdam” en onder de naam “Sc Vlaardingen Holy” voortgezet.

3. De vereniging is gevestigd in Vlaardingen.

4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel en middelen

1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de honk- en softbal sport.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en door:

a. Het houden van oefeningen;
b. Het spelen van wedstrijden, zowel in competitie als recreatieve vorm;
c. Het houden van presentaties en demonstraties;
d. Alle andere middelen aan te wenden die ter bereiking van dit doel dienstig kunnen zijn.

Artikel 3 Leden

1. De vereniging kent een lidmaatschap voor:
a. Leden;
b. Ere-leden;
c. Leden van verdienste.

2. Leden zijn personen die de honk- en/of softbalsport beoefenen dan wel het beoefenen mogelijk maken door het lidmaatschap van de vereniging

3. Ereleden zijn personen die op enigerlei wijze de vereniging aan zich hebben verplicht. In bijzondere gevallen kan aan een erelid de titel van erevoorzitter worden verleend.

4. Leden van verdienste zijn personen die zich ten opzichte van de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

5. De personen genoemd in lid 1a tot en met 1c zijn verplicht om de statuten en het huishoudelijk reglement (hierna te noemen HHR) van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen ALV) na te leven.

Artikel 4 Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap voor Leden wordt verkregen door schriftelijk aanmelding bij het bestuur. Voor minderjarige personen geldt dat tevens toestemming voor het lidmaatschap wordt verkregen van de ouders/voogd. Leden betalen per jaar een contributie waarvan het bedrag en het tijdstip van betalen door de ALV is vastgesteld.

2. Het lidmaatschap van Ere-leden en Leden van verdienste wordt verkregen op voordracht van het bestuur en goedkeuring hiervan door de ALV. Ere-leden en leden van verdienste betalen geen contributie.

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

1. het lidmaatschap eindigt door:
a. Een schriftelijke opzegging van het lidmaatschap aan de secretaris, uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een verenigingsjaar hetgeen gelijk is gesteld aan een kalenderjaar;
b. Het overlijden van een lid;
c. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging.

2. Beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats indien aan de hierbij gestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 6 Donateurs

1. Donateurs kunnen zowel personen, verenigingen als maatschappelijke organisaties zijn, die de vereniging ondersteunen met een geldelijke bijdrage;

2. Donateurs voor de vereniging melden zich schriftelijk aan bij het bestuur. De hoogte van het minimaal te betalen bedrag wordt door de ALV vastgesteld.

3. Beëindiging van het donateurschap dienst schriftelijk plaats te vinden bij het bestuur, uiterlijk twee maanden voor het einde van een verenigingsjaar. Beëindiging van het donateurschap vindt ook plaats door overlijden van de persoon of door ontbinding van de vereniging of organisatie.

Artikel 7 Bestuur

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf bestuursleden, waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden.

2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging overeenkomstig de wet, de statuten, het HHR en overige regelgeving.

3. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de leden van het bestuur worden in functie gekozen op de ALV. Bestuursleden zijn meerderjarig.

4. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur en overige leden van de vereniging om te voorzien in de vacature.

5. De wijze van kandidaat stellen en verkiezen van het bestuur alsmede de bestuursfunctiebeschrijvingen zijn vastgelegd in het HHR .

Artikel 8 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen namens de vereniging.

2. Het bestuur is mits met goedkeuring van de ALV bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor eens schuld van een derde verbindt.

3. Het bestuur neemt bij het aangaan van overeenkomsten het maximale bedrag aan uitgaven in acht, dat door de ALV jaarlijks wordt vastgesteld in de begroting als bedoeld in artikel 9 lid 3.

4. Het bestuur is bevoegd een lid met directe ingang te schorsen voor een bepaalde tijd dan wel totdat opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging wordt behandeld in de eerstvolgende ALV.

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee van de volgende bestuursleden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 9 Jaarverslag en Rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt in de ALV te houden in het eerste kwartaal na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV zijn verslag uit over het verenigingsjaar. Onder overlegging van een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven, doet het bestuur rekening en verantwoording over het in dat jaar gevoerde bestuur.

3. Het bestuur zal jaarlijks op de ALV te houden in het vierde kwartaal een plan presenteren voor het te voeren bestuur van de vereniging in het volgende verenigingsjaar, onderbouwd met een begroting van uitgaven en ontvangsten voor dat jaar.

4. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van de bevindingen. De kascommissie kan zich zonodig laten bijstaan door een deskundige.

5. De documenten waarin de verantwoording en controle is vastgelegd worden tenminste tien jaar bewaard in het verenigingsarchief.

Artikel 10 Algemene Ledenvergadering

1. Het bestuur draagt zorg voor het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

2. De ALV wordt gehouden:
a. Tenminste tweemaal per jaar, in het eerste kwartaal en in het vierde kwartaal van een kalenderjaar;
b. Indien dit door het bestuur wenselijk wordt geacht;
c. Indien het bestuur een gezamenlijk verzoek ontvangt van een/vierde van de stemgerechtigde leden ontvangt en wel binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek;
d. Wanneer dit volgens de statuten of wettelijk verplicht is.

3. De ALV wordt gevormd door leden, Ereleden, Leden van verdienste en donateurs van de vereniging en leden van vaste commissies ouder dan zestien jaar.

4. Het uitbrengen van één stem op de ALV is voorbehouden aan:
a. Leden van zestien jaar en ouder op het moment van de ALV;
b. Ereleden;
c. Leden van verdienste;
d. Leden van een vaste commissie die ouder zijn dan zestien jaar, indien niet op andere wijze het stemrecht is verkregen.

5. Leden jonger dan zestien jaar kunnen zich op de ALV laten vertegenwoordigen door hun ouders cq voogd. Zij hebben geen stemrecht.

6. Besluiten in de ALV worden genomen door volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel, tenzij wettelijk dan wel in deze statuten anders is bepaald.

7. Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ALV wordt de vergaderdatum bekend gemaakt. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV worden de leden door het bestuur uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV. Hierbij worden tevens de voorgestelde agenda en vergaderstukken toegezonden.

Artikel 11 Huishoudelijk Reglement

1. Behoudens deze statuten heeft de vereniging een huishoudelijk reglement waarin de uitwerking van de regelgeving en gedragsregels binnen de vereniging is vastgelegd.

2. Het bepaalde in het HHR is niet in strijd met enige bepaling in de wet of de statuten van de vereniging.

3. Vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement vindt plaats door de ALV op voorstel van een voldoende aantal leden of het bestuur.

Artikel 12 Wijziging van de statuten

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan plaatsvinden met goedkeuring van twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen in de ALV.

2. een voorstel tot wijziging van de statuten kan worden ingediend door het bestuur of door tenminste tien leden met stemrecht op de ALV.

3. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet tenminste vier weken voorafgaand aan de ALV, waar dit voorstel wordt behandeld, vergezelt van de namen van de voorstellers in het bezit zijn van het bestuur.

4. Op de agenda van de ALV wordt de behandeling van het voorstel vermeld. De voorgestelde woordelijke wijziging wordt met de agenda aan de leden verstuurd.

5. De statutenwijziging treedt in werking na goedkeuring door de ALV en het daaropvolgende verlijden van de akte van wijziging bij de notaris.

Artikel 13 Ontbinding van de vereniging

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een ALV waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

2. Indien het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig is, kan hierover in een volgende ledenvergadering die tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit worden genomen.

Artikel 14 Slotbepaling

Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen worden toegekend.

Reacties zijn gesloten.