Disclaimer

Disclaimer website

Bij het samenstellen van de website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening ervan (er is geen garantie dat de teksten en inhoud juist zijn), kan de samensteller en/of hij/zij die een artikel of reactie plaatst of laat plaatsen, op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De inhoud is uitsluitend bedoeld als algemene en/of van informatieve aard.
De lezer / gebruiker van de website erkent bij lezing / gebruik, dat de makers van de teksten / inhoud, daarop niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onjuistheden op de website / in de teksten, alsmede voor de gevolgen van het gebruik daarvan (waaronder eventuele vertaling).

Het wordt op prijs gesteld dat u de webmaster (of de inhoudelijk verantwoordelijke persoon, indien vermeld) informeert indien u iets leest of ziet wat volgens u niet juist is.

Er wordt ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website.
(links naar andere websites zijn bedoeld om de bezoeker te wijzen op het bestaan van deze websites).
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Er wordt tevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker ervan.
Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming is verkregen.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een Radio en/of Televisie uitzending.

Het is overigens geheel uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn en te blijven van relevante en op uw situatie van toepassing zijnde wet- en  regelgeving.