Contributie

De bedragen voor 2020 zijn bekend gemaakt en akkoord bevonden bij meerderheid van stemmen tijdens de ALV van 29 oktober 2019 en derhalve doorgevoerd.

Spelers van het 1e honkbalteam (selectie) betalen per seizoen € 25 per persoon extra m.b.t. ‘maar niet uitsluitend’ de aanstelling van een coach!

LidBedrag in €Termijnbedrag* in €
Honkbal (selectie)26566.25
Dubbel26065
Senioren (18 jaar en ouder)24060
10 tot en met 17 jaar18045
Tot 10 jaar12030
Niet spelend7017.50

*De termijnbedragen dienen uiterlijk te zijn voldaan ‘voor’ de aangeven datum(s) zoals hieronder vermeld!
Indien een termijnbetaling uit blijft, dan vervalt direct de termijnbetaling overeenkomst en is men verplicht het totale bedrag voor eerstvolgende termijnbetalingsdatum te voldoen dan wel uiterlijk voor 1 mei (2020)!
(zie ook onderstaande tekst debiteur).

Procedure contributiebetaling 2020
Bedragen zoals vastgesteld op de ALV van dinsdag 29 oktober 2019.

 1. De penningmeester stuurt in januari 2020 aan alle leden een contributiebrief.
  Hierin wordt men verzocht de contributie voor 1 maart 2020 geheel te voldoen OF in vier opvolgende termijnen zoals hieronder vermeld:
  Termijn 1: uiterlijk 1 februari
  Termijn 2: uiterlijk 1 maart
  Termijn 3: uiterlijk 1 april
  Termijn 4: uiterlijk 1 mei
  De contributie is men (wettelijk) ‘verplicht’ te voldoen aan de vereniging ‘voor’ de zoals in het Huishoudelijk Reglement vermelde einddatum van 1 mei (2020)!
  Uiterlijk dient de volledige contributie per 1 mei 2020 te zijn voldaan!
 2. Dit contributiebedrag is gebaseerd op de status van het lid per 1 november 2019.
 3. Bij jeugdleden* geldt de contributie die bij hun leeftijd hoort, die zij in 2020 bereiken.
  Dus wordt een lid in 2020 tien (10) jaar, dan geldt het contributiebedrag van een 10-jarige.
 4. Indien een lid na 1 december 2019 zijn lidmaatschap opzegt, is hij/zij het gehele contributiebedrag van seizoen 2020 verschuldigd.
  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen door gebruik te maken van het formulier opzeggen of een e-mail voor 1 december 2019 te sturen naar Ingrid Ooms
 5. Mutaties van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen ook alleen per 1 december geëffectueerd worden.
  Mutatie naar niet-spelend lid na 1 december zou het lid anders ontslaan om aan de verplichting van punt 4 te voldoen.
 6. Indien een (jeugd)lid op 1 mei (2020) de contributie niet heeft voldaan, dan kan en mag er niet (meer) deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden!
  Het lid is automatisch geschorst totdat de contributie is voldaan.
  Het betreffende lid en coach zullen door de penningmeester op de hoogte gebracht worden dat er niet getraind en/of gespeeld kan worden.
 7. Zodra de contributie is voldaan kan er direct weer getraind en gespeeld worden.
 8. Indien een lid problemen heeft met betalen van de contributie, dan is de penningmeester bereidt om een betalingsregeling te treffen!
  Deze regeling wordt vertrouwelijk behandeld en op papier gezet.
  Een lid die niet aan zijn/haar verplichting kan voldoen, zal zelf contact op moeten nemen met de penningmeester.
  Als dit niet gebeurd zal na het verstrijken van de deadline het lid geschorst worden!
 9. Niet kunnen spelen vanwege blessures, werk, familieomstandigheden, etc. zijn geen redenen om de contributie niet te betalen!
 10. Restitutie van de contributie door bijvoorbeeld niet kunnen spelen i.v.m. blessure, werk, familieomstandigheden etc. is niet mogelijk.
  *Jeugdleden zijn leden t/m 17 jaar

Wijze van betalen
Voor het betalen van de contributie wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 6, Artikel 32, paragraaf 2, lid a en b.
Het volledige contributiebedrag moet uiterlijk 1 mei van het nieuwe seizoen (2019) zijn overgemaakt op ING-rekeningnummer: NL64INGB0001653106 t.n.v. Sc Vlaardingen Holy o.v.v. naam van het lid.

Inschrijfgeld
Een éénmalige bijdrage bij aanmelding van een nieuw lid (de zgn. bondsbijdrage) wordt tevens door de penningmeester op de factuur vermeld.
Dit bedrag is vastgesteld op € 25,- voor komend seizoen (2020).

Korting op lidmaatschap
25% korting bij het 3e in leeftijd jongste lid van één gezin.
50% korting bij het 4e in leeftijd jongste lid van één gezin.

Besteding contributie
Vanuit de contributie wordt o.a. voor de leden het spelmateriaal (ballen, knuppels, helmen, handschoenen en ander materiaal) voor het oefenen van de spelvaardigheid en het spelen van wedstrijden, en het gebruik van het veld en de accommodatie (clubhuis en kleedkamers) ter beschikking gesteld.

Debiteur
Blijft de betaling van contributie uit / achterwege dan zal het lid één herinnering / aanmaning ontvangen.
Deze zal uiterlijk twee weken na het verstrijken van laatste termijn van 1 mei verstuurd worden.
Daarin wordt aangegeven dat het lid nog maximaal 10 dagen de tijd heeft om te betalen.
Is er na die periode nog geen betaling ontvangen dan worden de gegevens direct overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.
Extra kosten zijn tevens voor rekening van de debiteur!

Bovenstaande is mede afhankelijk van eventuele op de ALV voorgestelde en aangenomen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement!

Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander.
Zodra men lid is geworden dan heeft men de verplichting te voldoen aan de reglementen van de vereniging, waaronder het tijdig voldoen van de contributie en het ‘minimaal’ 10 uur per jaar bijdragen aan diensten ten gunste van de vereniging!
(zie artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement)
Contributie