Vertrouwenspersoon

Leden kunnen geconfronteerd worden met allerlei vormen van ongewenst gedrag.
Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Het is prettig als een getroffen lid met zijn of haar problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
Ieder lid dient te worden beschermd tegen psychosociale belasting.

Daarvoor is een beleidsplan dat door het bestuur is opgesteld en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
De aanstelling van vertrouwenspersonen is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Een vertrouwenspersoon is er voor de leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

·       Agressie en geweld
·       Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
·       Pesten
·       Discriminatie
.       Ongewenst of ongepast gedrag bij en/of tegen minderjarigen en anderen.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

·       Verzorgen van de eerste opvang van het lid die is lastiggevallen en hulp en advies nodig heeft.
·       Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
·       Lid (slachtoffer) informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
·       Desgewenst begeleiden, als lid zaak aan de orde wil stellen bij bijvoorbeeld ouder, lid, team, commissie of bestuur.
·       Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
·       Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
·       Advies en ondersteuning van allen binnen de vereniging bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
·       Registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen informatie en heeft een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben er voor gekozen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen.
Zo kan een lid (slachtoffer) altijd terecht bij iemand waarbij hij of zij zich het best op zijn of haar gemak voelt.

De vertrouwenspersonen kennen de club goed kent en zijn gemakkelijk toegankelijk voor iedereen.
Gesprekken op de club vinden plaats in de bestuurskamer.

Wij hanteren in principe dezelfde regels als de bond en het NOC*NSF.
Voorkomen blijft beter dan genezen.

Respecteer iedereen!

Vertrouwenspersonen:
Robert Harris (huisarts) te bereiken via telefoonnummer: 010 460 10 14
We zijn in gesprek met een vrouwelijke vertrouwens(contact)persoon.