Agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

      MAANDAG 26 maart 2018

20:00 UUR

KANTINE HOLY

 

 

 1. Opening

 

 1.  Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Notulen Algemene ledenvergadering van 23 oktober 2018

 

 1. Bevindingen van de kascommissie en dechargeverlening aan de penningmeester

 

 1. Verslag van de penningmeester, alsmede de financiële rekening van het afgelopen jaar

 

 1. Pauze

 

 1. Bestuurverkiezing voor de volgende periode (2018-2020)  *

 

 1. Royement leden die hun contributie over 2017 nog niet hebben voldaan. De namen worden tijdens de vergadering bekend gemaakt

 

 1. Benoeming kascommissie

 

 1. Verdergaande samenwerking met Gophers

 

 1. Rondvraag en Sluiting

 

*  Van Pim Kriek loopt de zittingstermijn van twee jaar af. Hij is herkiesbaar. De bestuursleden Ingrid Ooms, Wim Voorend en John van den Heuvel zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ron Bergwerff heeft het afgelopen jaar meegedraaid als volwaardig bestuurslid, maar zijn aanstelling moet nog bekrachtigd worden door de ALV.

    Er kunnen uiteraard (tegen)kandidaten worden voorgedragen.

   

De kandidaatstelling hiervan moet door de leden uiterlijk zes dagen na dagtekening van de voorgestelde agenda op schrift in het bezit zijn van de secretaris, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden en een verklaring van tenminste vijf leden dat zij de kandidaatstelling steunen. De eventuele voorgedragen kandidaat moeten meerderjarig zijn.

zondag, 18 februari 2018